imageimage
imageimage

smsDragon

Hệ thống TIN NHẮN SMS THÔNG BÁO các giao dịch của tài khoản: 

  • Thông báo khớp lệnh. 
  • Thông báo giao dịch tiền.
  • Thông báo dịch vụ.
  • Thông báo tài khoản margin.
  • Truy vấn số dư tài khoản.


 

 

image