imageimage
imageimage

eduDragon

Nền tảng ĐÀO TẠO CHỨNG KHOÁN  trực tuyến với kho bài giảng đa dạng: 

  • Quản lý tài chính cá nhân 
  • Thị trường chứng khoán 360⁰ 
  • Phân tích cơ bản 
  • Phân tích kỹ thuật 
  • Chiến lược đầu tư hiệu quả 

Trải nghiệm ngay: https://edu.vdsc.com.vn
image